Blästbruksslagg, 1600-talslager och påförda utfyllnadslager norr om Kägleholms slottsruin

Rönngren, J. 2020. Blästbruksslagg, 1600-talslager och påförda utfyllnadslager norr om Kägleholms slottsruin. Arkeologisk utredning. L1980:5158, Kägleholm 1:78, Ödeby socken, Örebro kommun, Närke. Arkeologgruppen AB rapport 2020:61.

Arkeologgruppen AB har i augusti 2020 genomfört en arkeologisk utredning inom lämningen Kägleholms slott (L1980:5158) i samband med planerad byggnation. Sex schakt grävdes varvid arkeologiska lämningar påträffades i två schakt. De utgjordes av ett golvlager hörande till en byggnad daterad till 1500-1600-tal, som överlagrade ett sotlager som innehöll slaggbitar och en bottenskålla från en blästerbruksugn. I det andra schaktet med arkeologiska lämningar påträffades kulturlager från 1600-tal vid ett djup om 1,7 meter. Flertalet schakt utgjordes till större delen av tjocka utfyllnadsmassor som tolkades ha påförts under sent 1600-tal i samband med ombyggnation av slottet strax innan det brann ned år 1714.