Rostgrop

Rostslagg, råkoppar och bottenskållor vid Skvatthammars kopparhytta – metallurgiska analyser från slagglager

Rönngren, J. 2022. Rostslagg, råkoppar och bottenskållor vid Skvatthammars kopparhytta – metallurgiska analyser från slagglager. RAÄ L1981:4190, Munkhyttan 1:7, Linde socken, Lindesbergs kommun, Västmanland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2022:02.

Arkeologgruppen utförde en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning i samband med att Sveaskog Förvaltning AB skulle utföra markarbeten inom hyttområde RAÄ L1981:4190. Skvatthammars hytta utgörs av en kopparhytta som enligt historiskt källmaterial beskrivs ha varit öde år 1705 med tidigare utförda 14C-analyser som pekar på en brukningsperiod mellan 1100-tal och 1600-tal. Två schakt grävdes, dels i samband med byte av befintlig betongtrumma vid Kopparbäcken, dels inför anläggandet av brukningsväg för timmertransporter. Ett flertal slagglager påträffades varur prover togs för vidare metallurgisk analys för att besvara vilka processer i koppartillverkningen som utförts på platsen. Analyserna visade att fyra steg kunde identifieras: kallrostning, utvinning av skärsten i suluugn, vändrostning och utvinning av råkoppar i suluugn. Dock kunde inte det sista steget, rening i garugn, påträffas. En garugn efterlämnar emellertid inte mycket slagg varför det inte ska uteslutas att sådan ändå funnits vid Skvatthammar. Vidare visade analyser av slagg att man hämtat malm från Lejagruvorna samt sannolikt nyttjat ett närliggande ställbrott för brytning av glimmerskiffer som eldfast material i ugnskonstruktioner.