Järnvägshyllan

Järnvägshyllan – Riddarholmen

Ekman, T. 2020. Järnvägshyllan – Riddarholmen. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L2015:7789, Gråmunkeholmen 3, Stockholms stad, Uppland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:45.

Arkeologgruppen AB har genomfört en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning vid den så kallade Järnvägshyllan, en del av fastigheten Gråmunkeholmen 3 på Riddarholmen i Stockholm. Arbetena avsåg förbättringar av vatten- och avloppsnätet samt byte av ytskikt. Uppdraget skedde i fyra etapper fördelade på ett drygt halvår. Resultatet redovisas i föreliggande rapport utifrån fyra platser inom arbetsområdet: Bakom Hessensteinska huset påträffades delar av två valvslagna källargångar och en stödmur till ett av valven. Konstruktionerna har inte närmare kunnat dateras. På den öppna platsen öster om kyrkan påträffades två källare samt en vägg av tegel murat i blockförband. De två källarrummen hade använts som kolkällare. De kommer från det Geijerska huset med byggnadstid under 1600-talet. Huset revs inför bygget av den första järnvägen under 1870-talet. Ett mindre ingrepp gjordes även en vägg i Gamla Riksdagshuset. Där utfördes en ny dragning av vattenledning, vilket gjorde att ett äldre ingrepp kunde repareras. Väggen är i den här delen återanvänd från franciskaner–klostrets östra länga, med sannolik datering till 1400-talet. En större bengrop framkom nära Hessensteinska husets södra gavel. Den låg direkt ovanpå en äldre mur av huggen sten. Den tolkas som en deposition från kyrkogården. I rapporten diskuteras bengropens ålder med olika alternativ från mitten av 1600-talet till år 1807 när Riddarholmens kyrkogård avvecklas.