Översvämning Alberts gärde 1910

Alberts gärde – gravar och boplatslämningar

Balknäs, N. 2021. Alberts gärde – gravar och boplatslämningar. Grav- och boplatsområde L1981:8317, fyndplats L1980:3722, historisk husgrund 2021:7491, Alm 1:103 och Alm 1:59, Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke. Arkeologgruppen AB rapport 2021:41.

Arkeologgruppen AB har under juni 2021 genomfört en arkeologisk förundersökning i kompletterande syfte av grav- och boplatsområdet L1981:8317. Inom ytan har även ett lösfynd av en enkel skafthålsyxa gjorts (L1980:3722).
Förundersökningsområdet ligger väster om Stora Mellösa kyrka, på ett låglänt, gräsbevuxet område som kallas Alberts gärde. Arkeologiska insatser har tidigare skett inom förundersökningsområdet åren 1960, 1964, 1992 och 2000.
Sammanlagt grävdes 847 kvadratmeter fördelat på 24 schakt. I dem påträffades 61 anläggningar varav 30 undersöktes. Antalet påträffade gravar uppgick till två välavgränsade stensättningar samt ett komplext område med en stensättning, överlagrande stenpackningar och ett brandlager som har daterats till vendeltid. Endast en av de påträffade stensättningarna var tidigare okänd. Då gravarna har varit föremål för flera arkeologiska insatser med varierande resultat har en sammanställning gjorts där gravarnas benämningar i olika tider och deras nuvarande status finns åskådliggjorda i en tabell.

Boplatslämningar påträffades spritt över ytan och i fyra mindre koncentrationer. Det rör sig främst om stolphål, gropar och rännor. Inga härdar kunde noteras. Dateringarna visar på en närvaro under senneolitikum och äldre bronsålder.

Utmed Göksholmsvägen påträffades en husgrund med keramik från sent 1500- till tidigt 1600-tal.