Allé, allé – schakt i Platensgatan, Motala

Balknäs, N. 2020. Allé, allé – schakt i Platensgatan, Motala. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Innerstaden 1:331, Motala stad och kommun, Östergötland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:68.

Arkeologgruppen AB har genomfört en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning i samband med kommunal grävning för trädgropar på Platensgatan i Motala, Östergötland. Anledningen till den arkeologiska insatsen var närheten till stenåldersboplatsen ”Kanaljorden” (L2009: 7873), vars utbredning inte är klargjord. Arbetet genomfördes på uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötlands län. Beslut i ärendet fattades den 17 september 2020 (dnr 431-14635-2020). Kostnadsansvar bars av Motala kommun. En sträcka på 64 löpmeter övervakades. Ingen fornlämning fanns i schakten. Endast yngre lämningar i form av gatunivåer och påförda lager påträffades i schakten, som redan tidigare grävts för trädplantering.