V77

Arkeologisk utredning etapp 1, väg 77, Rimbo, Rö och Skederid

Ramström, A. 2020. Arkeologisk utredning etapp 1, väg 77, Rimbo, Rö och Skederid. Arkeologisk utredning etapp 1. Rimbo, Rö och Skederids socknar, Norrtälje kommun, Uppland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:55.

Inför Trafikverkets utredning av ny alternativ vägsträckning inom projekt väg 77, söder om Rimbo, Norrtälje kommun, har Arkeologgruppen AB genomfört en arkeologisk utredning etapp 1. Inventeringen genomfördes sommaren 2020. Utredningsområdet uppgick till cirka 720 hektar, söder om Rimbo, inom socknarna Rimbo, Rö och Skederid. Området börjar i väster vid Svartkärret, öster som sätesgården Adamsberg och fortsätter söder om Söderby och Finnby mot Gullunge och vidare österut mot Nybyn för att sluta an till befintlig motorväg, E18 Norrtäljevägen, vid Ledinge. Få arkeologiska insatser har genomförts i området under senare år; endast en mindre arkeologisk utredning etapp 1 vid Smedsmora (Stjärna 2014) och den arkeologiska utredningen etapp inför utbyggnaden av Norrtäljevägen vid Ledinge (Bratt 1991) har gjorts. Förestående arkeologisk utredning etapp 1 har innefattat kart­ och arkivstudier samt fältinventering. Vid fältinventeringen registrerades 76 objekt.