Backstugor och torp under Fågelsta säteri i Julita socken – Eriksberg, Rösten och Bergstugan

Rönngren, J. 2021. Backstugor och torp under Fågelsta säteri i Julita socken – Eriksberg, Rösten och Bergstugan. L1982:8298, L1982:8290, L1982:8101, Fågelsta 2:1, Julita socken, Katrineholms kommun, Södermanland. Arkeologisk förundersökning. Arkeologgruppen AB rapport 2021:46.

I samband med att Trafikverket planerar utbyggnad av väg 56 i Julita socken, har Arkeologgruppen AB genomfört arkeologisk förundersökning av tre berörda fornlämningar i form av lägenhetsbebyggelse (L1982:8298, L1982:8290, L1982:8101). Samtliga bebyggelseenheter har tillhört Fågelsta säteris ägor. Backstugan Rösten (L1982:8298) utgjorde under 1600- och 1700-tal ett fiskartorp som bedrev fiske åt säteriet. Fiskeverksamheten övergavs emellertid under tidigt 1800-tal sedan vattendraget Aspån blivit alltför hårt reglerat. Rösten var dock i bruk fram till tidigt 1900-tal. Vid platsen undersöktes en del av ett boningshus, en ekonomibyggnad och en jordkällare. I jordkällarens bottenlager påträffades keramik från sent 1600-tal.

Undersökningen vid lägenheten Eriksberg (L1982:8290) utgjorde en avgränsande förundersökning då vägbreddning skulle ske i närheten av lämningsområdet. Vid platsen påträffades en latringrop som daterades till 1800-tal. Lämningsytan kom att uppdateras. Backstugan Bergstugan (L1982:8101) kunde till äldsta delen dateras till sent 1600 tal utifrån keramikfynd i två husgrunder som undersöktes. Båda husgrunderna hade spisfundament, men det arkeologiska fyndmaterialet visade på en större förekomst av hushållsartiklar i ena husgrunden som därmed bedöms utgöra boningshus. Den andra husgrunden antas ha fungerat som ekonomibyggnad och verkstad.