Vasatrappen

Begravningar under ”Vasatrappen” i Örebro

Rönngren, J. 2020. Begravningar under ”Vasatrappen” i Örebro. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L1980:4669, Nikolai 3:286, Örebro socken och kommun, Närke.
Arkeologgruppen AB rapport 2020:36.

Då ledningar för fjärrkyla skulle nedläggas längs en sträcka om 70 meter mellan Drottninggatan och korsningen Ågatan/Vasagatan utförde Arkeologgruppen AB en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Ledningen grävdes genom en gågata, den så kallade, “Vasatrappen”, som enligt kartor från åren 1652 och 1688 utgjort del av S:t Nikolais kyrkogård, för att under 1700-talet övergå till att brukas som gata. Vid fältarbetet påträffades tre skadade gravar där enbart nedre extremiteterna eller bålen var bevarad. Gravarna hade skadats i samband med schaktarbeten då fundament och kabeltrummor anlagts under sent 1900-tal. En grav (individ 2) hade möjligtvis skadats i samband med grävning för en intilliggande grav (individ 3). Gravarna daterades med hjälp av 14C-analys och daterades i två fall till 1300–1400-tal och i ett fall till 1500–1600-tal. De två äldre gravarna härrör därmed från tiden då S:t Nicolai kyrka uppfördes.