Pryssgården

Boplatsspår mellan Katterumsvägen och Fiskebyvägen

Leif Karlenby, L. 2021. Boplatsspår mellan Katterumsvägen och Fiskebyvägen. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L2020:6775, boplats, Pryssgården 1:1, Norrköpings socken och kommun, Östergötland. Arkeologgruppen AB rapport 2021:19.

E.ON Energidistribution AB planerade att lägga om en elkabel mellan Katterumsvägen och Fiskebyvägen i Pryssgården, Norrköping. Eftersom arbetet tangerade en tidigare undersökts en boplats (L2019:2752) med närmare 40-talet stolphål, drygt 30-talet härdar samt ett sammanhängande område med härdar, gropar med mera, beslutade Länsstyrelsen att en arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning skulle genomföras. Vid schaktningen påträffades två stolphål och en grop i det norra partiet i närheten av en lokal elstation. Anläggningarna var nedgrävda i ett kulturjordsblandat, sandigt skikt som övertäckts i senare tid, förmodligen i samband med anläggandet av bebyggelsen i området.