Bråta hagar


Strengbom, E. 2020. Bråta hagar. L2020:8140, L2020:8141, L2020:8142, L2020:8143
Olivehult 10:3, Kristberg socken, Motala kommun, Östergötland. Arkeologisk utredning etapp 1. Arkeologgruppen AB rapport 2020:60.

Arkeologgruppen AB har genomfört en arkeologisk utredning etapp 1 inom fastigheten Olivehult 10:3 i Motala kommun. Utredning utfördes med anledning av en utökad detaljplanering inom området. Utredningen bestod av en inledande kart- och arkivstudie följt av en fältinventering som utfördes under sommaren 2020. Vid fältinventeringen påträffades röjningsrösen, ett röjningsröseområde och en gränsmarkering. Samtliga lämningar har utifrån kartstudier bedömts som övriga kulturhistoriska lämningar.