Domarringen

Domarringens koloniförening

Strengbom, E. 2021. Domarringens koloniförening. Arkeologisk utredning. L2021:1308, Almby 11:242, Örebro stad och socken, Närke. Arkeologgruppen AB rapport 2021:17.

Under två dagar i december 2020 genomförde Arkeologgruppen AB en arkeologisk utredning inom Domarringens koloniförening. Området för utredningen ligger i ett fornlämningsrikt område med gravfält, boplatser, flera gårds-/bytomter, fossil åkermark i form av röjningsröseområden och hägnadssystem. Inom koloniområdet har dessutom en stenyxa av neolitisk karaktär påträffats. Inom området för den tilltänka VA-ledningen drogs 11 schakt om sammanlagt 140 kvadratmeter. En del av uppdraget bestod i att fastställa huruvida de större stenar som finns inom området utgjorde fornlämningar eller spår av fornlämningar. Schaktningen visade att stenarna var naturliga block varav några var flyttade, troligen i samband med sentida markberedning. Två ensamliggande anläggningar i form av en grophärd från äldre järnålder och en grop påträffades vid schaktningen.