Duvhällen

Duvhällen – Lindhult

Ramström, A. 2021. Duvhällen – Lindhult. Arkeologisk utredning etapp 1. Duvhällen, Eskilstuna kommun, Södermanland till Lindhult, Kungsörs kommun, Västmanland. Arkeologgruppen AB rapport 2021:10.

Arkeologgruppen AB har genomfört en arkeologisk utredning etapp 1 inom en 77 hektar stor ytan mellan transformatorstationen i Duvhällen, Eskilstuna kommun i Södermanlands län och Lindhult, Kungsörs kommun, i Västmanland. Undersökningsområdet utgjordes av en 7,7 kilometer lång och 100 meter bred korridor mellan de ovan nämnda platserna. Utredningsområdet har till stora delar utgjorts av utmarker som nyttjats i begränsad omfattning under förhistorisk- och historisk tid vilket bekräftas av avsaknaden av arkeologiska lämningar i området (KMR). Vid fältinventeringen hittades en lämning inom utredningsområdet. Det rörde sig om en hägnad i form av en stenmur, A1 (L2021:092). Hägnaden var 52 meter lång i östvästlig riktning och 1 meter hög, bestående av natursten 0,4–1 meter stora.