Eldfängd verksamhet i Frommesta under senneolitikum

Balknäs, N. 2022. Eldfängd verksamhet i Frommesta under senneolitikum. L2022:5872, L2022:5874, L1981:1547, Frommesta 1:3, Ekeby socken, Kumla kommun, Örebro län, Närke. Arkeologisk utredning etapp 2. Arkeologgruppen AB rapport 2020:32.

Arkeologgruppen har genomfört en arkeologisk utredning med anledning av planerad villabebyggelse inom fastigheten Frommesta 1:3 i Kumla kommun, Närke. Schakt grävdes inom två områden, i rapporten benämnda område 1 och område 2. Ett tredje utpekat område undersöktes inte. Totalt grävdes 16 schakt. Inom område 1 framkom 16 lämningar i form av stolphål, härdar och lager. En härd har daterats med 14C till 2467–2291 f.Kr. (2 σ). Ytan med anläggningar har registrerats som boplatsområde L2022:5872. Mellan område 1 och 2 noterades en stenklädd grop som har registrerats som möjlig fornlämning L2022:5874.