Täby

Ett gravfält vid Hörnåkersvägen

Ekman, T. 2020. Ett gravfält vid Hörnåkersvägen. Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte. L2014:95/RAÄ-nr Täby 120:1, Tibble 8:16, Täby socken, Täby kommun, Uppland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:01.

Täby kommun har för avsikt att bygga en gång- och cykeltunnel under Bergtorpsvägen. Strax nordöst om det planerade arbetsområdet återfinns gravfältet L2014:95/RAÄ-nr Täby 120:1. För att klarlägga gravfältets utsträckning har Arkeologgruppen AB utfört en arkeologisk förundersökning i av gränsande syfte. Sjutton provschakt togs upp. Tre nyupptäckta gravar noterades och efter genomförd schaktning stod det klart att gravfältet inte sträckte sig utanför den i terrängen synliga avgränsningen. Ett mindre område omedelbart sydväst om gravfältet innefattade en stenröjd yta och några samlingar av röjningssten. Det tolkades som en äldre åkeryta med okänd datering.