Fiber i Grensholm – genom en boplats och Ströja, Stubbetorps bytomter

Rönngren, J. 2021. Fiber i Grensholm – genom en boplats och Ströja, Stubbetorps bytomter. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L2011:714, L2008:4393, L2010:8472. Fröjerum 1:4, Grensholm 2:1, Vånga och Kimstad socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Arkeologgruppen AB rapport 2021:03.

I samband med markarbete för fiber inom slottet Grensholms ägor och i Fröjerum i Vånga socken i Norrköpings kommun utförde Arkeologgruppen AB en arkeologisk schaktningsövervakning inom två bytomter och en boplats. Samman lagt grävdes 5 schakt om 90 kvadratmeter. Arkeologiska lämningar påträffades enbart i Stubbetorps bytomt där del av en husgrund, synlig i karta från år 1744 påträffades. Vidare schaktning genom husgrunden undveks och schaktet grävdes förbi husgrunden varför endast en sträcka om 2 meter av husgrundens västra syllvägg var synlig i schaktet. I resterande berörda lämningar påträffades inga arkeologiska anläggningar.