Hyltingeö

Fiberkabel i Hyltingeö

Strengbom, E. 2020. Fiberkabel i Hyltingeö. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Gravfält L1985:3678, Stora Överby Hyltinge socken, Flens kommun Södermanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:19.

Den 4 november 2019 utförde Arkeologgruppen AB en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom fornlämningsområdet till gravfält L1984:3678. En sträcka på cirka 100 meter övervakades och en grop och ett lager påträffades i schaktet. I samband med undersökningen påträffades strax öster och schaktsträckan också en vägbank som har registrerats i Kulturmiljöregistret (KMR) som L2019:5862.