Grödinge

Fiberkabel vid Grödinge bygdegård

Ramström, A. 2020. Fiberkabel vid Grödinge bygdegård. Arkeologisk utredning etapp 2 och arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Grödinge socken, Botkyrka kommun, Södermanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:20.

I samband med schaktning för fiberkabel mellan Tumba i Botkyrka kommun och Järna i Södertälje kommun har Arkeologgruppen AB genomfört ett arkeologiskt uppdrag i området kring Grödinge bygdegård. I slutet av år 2017 genomförde Arkeologgruppen AB en arkeologisk utredning etapp 1 längs de delar av fiberkabelns sträckning som var aktuell för Grödinge bygdegård dokumenterades en osäker stensättning (objekt 4), ett möjligt vad (objekt 5) och tre boplatslägen (objekt 7, 15 och 17) (Ramström 2018). Utöver de vid utredningens etapp 1 utpekade objekten fanns även ett antal sedan tidigare kända fornlämningar i området: L2017:3781 (Grödinge 193:1, objekt 3) en hög; L2017:3640 och L2017:3661 (Grödinge 190:1 och 394:1, objekt 6), ett gravfält och en stenkrets, vid vilka schaktet skulle passera. Arkeologgruppen medverkade vid schaktningen invid ovan nämnda lämningar och boplatsläget objekt 5. Vid de två boplatslägena objekt 15 och 17 har inga arkeologiska insatser gjorts. Inga arkeologiska lämningar eller fynd hittades vid schaktningen.