Förundersökning vid Kjula skola

Strengbom, E. & Vinoy, T. 2023. Förundersökning vid Kjula skola. L1985:8519, Kjulaby 9:1, Kjula, Eskilstuna Kommun, Södermanland. Arkeologisk förundersökning. Arkeologgruppen AB rapport 2023:04.

I samband med planeringen för en ny skolbyggnad inom fastigheten Kjulaby 9:1 har Arkeologgruppen utfört en arkeologisk förundersökning. Strax söder om den aktuella ytan ligger högen L1985:8519 samt fyndplatsen L1985:8447. Länsstyrelsen bedömde att det inte kunde uteslutas att det på platsen fanns rester av fler gravar eller andra förhistoriska lämningar varför det fattades beslut om att en arkeologisk förundersökning skulle genomföras.

Den arkeologiska förundersökningen utfördes av Arkeologgruppen under en veckas tid i februari 2020. Undersökningsområdet uppgick till drygt 1600 kvadratmeter. På platsen påträffades tio stolphål av recent karaktär, ett trettiotal störhål, två gropar och lagerrester innehållandes recent material. Inga antikvariskt intressanta fynd hittades. Två nya möjliga fornlämningar registrerades i Kulturmiljöregistret (fortsatt förkortat KMR): L2020:4572 och L2020:4071 som båda kan utgöra gravhögar.

Det av exploatören planerade arbetet utfördes inte i sin helhet. Den planerade rivningen av en skolbyggnad kom aldrig att utföras varför inte heller den arkeologiska insatsen kunde utföras i enlighet med undersökningsplanen i detta avseende.