Förundersökning vid Siggetorps gårdstomt

Strengbom, E. 2022. Förundersökning vid Siggetorps gårdstomt. Lasstorp 4:1, Floda socken, Katrineholms kommun, Södermanland. Arkeologisk förundersökning. Arkeologgruppen AB rapport 2022:20.

Inför nydragning av vattenledningar utförde Arkeologgruppen AB hösten 2021 en arkeologisk förundersökning inom och intill Siggetorps gårdstomt. Siggetorp nämns för första gången i historiska dokument år 1505 och är registrerad i KMR som by/gårdstomt, L1985:7402. Ytan som undersöktes var cirka 280 meter lång och 6 meter bred. Inom undersökningsområdet fanns inga synliga lämningar efter gårdstomten men kart- och arkivstudier har visat att det inom områdets sydöstra del under 1700-talet fanns humleodling. Inga spår av en sådan odling kunde dock påvisas. Däremot undersöktes anläggningar i form av två gropar, ett stolphål och en lerfläck som låg inom en cirka 15×4 meter stor yta. Både groparna och stolphålet var packade med lera och sedan igenfyllda med ett kolrikt poröst material. En av groparna har 14C-daterats till 1300–1400-tal. Förundersökningen resulterade även i en ensamliggande grophärd som daterats till sen vendeltid–tidig vikingatid. Anläggningarna är undersökta i sin helhet inom ramen för förundersökningen.