Riddarholmen

Gamla Riksdagshuset – Riddarholmen

Ekman, T. 2020. Gamla Riksdagshuset – Riddarholmen. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L2015:7789, Gråmunkeholmen 3, Stockholms stad, Uppland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:25.

Statens Fastighetsverk avsåg att göra förbättringar inom avloppsnätet vid Gamla Riksdagshuset, fastigheten Riddarholmen 3. I samband med den utförde Arkeologgruppen AB en arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning. Fastigheten har i sina äldsta delar inslag från öns medeltida franciskanerkloster. Ett schakt upptogs vid husets sydöstra hörn. I schaktet fanns såväl äldre avloppsrör och -brunnar som en gasledning. Fyllningen bestod av sand med inslag av äldre raseringsmassor. I linje med husets hörn påträffades en äldre kallmurad mur av huggen sten. Intill den fanns tre kluvna stockar i fragmentariskt skick. Ingen datering har kunnat göras men en föreslagen tolkning är att både mur och stockar ingått i en strandskoning med datering till 1600-/1700- tal. Dateringsförslaget utgår från strandlinjens position på historiska kartor.