Bittinge gravfält

Gravfält i Bittinge

Balknäs, N. 2022. Gravfält i Bittinge. L1980:3943, L2022:1102, Bittinge 11:42, Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Arkeologgruppen AB rapport 2022:08.

I november 2021 genomförde Arkeologgruppen en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning i samband med ledningsdragning för el. Schaktet drogs genom gravfältet L1980:3943. Inga gravar påverkades av arbetet, men en ränna påträffades inom gravfältet. Norr om gravfältet fanns en sotfläck, ett stolphål och ett mindre lager. Stolphålet har 14C-daterats till 1500-tal. Stolphål och sotfläck har registrerats i Kulturmiljöregistret som Övrigt L2022:1102.