Framnäs

Gravfält i Framnäs

Karlenby, L. 2020. Gravfält i Framnäs. Arkeologisk förundersökning. L1980:4665, L2020:7323, Almby 13:25, Almby socken, Örebro kommun, Närke. Arkeologgruppen AB rapport 2020:53.

Fastighets AB L E Lundberg, Norrköping, planerade i samband med utbyggnaden av vägarna i Framnäs att räta ut en kurva med dålig sikt och begränsad framkomlighet. Länsstyrelsen bedömde att det fanns risk för att området strax norr om vägen kunde innehålla gravar, då gravfältet L1980:4665 (Almby 36:1) anslöt till denna yta. Den 22–24 juni genomförde Arkeologgruppen AB en förundersökning av platsen. I schaktet som grävdes fanns inga stensättningar eller andra spår av gravar, som till exempel brandlager, brandgropar eller motsvarande. Det påträffades ingenting fornt alls, förutom en grop i den östra delen som innehöll delar av en vävtyngd samt ett bryne i skiffer. De kan möjligen utgöra offergåvor till de avlidna förfäderna. Vävtyngden kan förmodligen dateras till yngre järnålder, vikingatid. Gravfältet avslutas sannolikt med den största stensättningen som placerats på en valliknande höjd norr om undersökningsområdet. Denna vall utgör en del av en flera hundra meter lång (öst-västlig) ändmorän.