Hålväg och fynd av människoben vid Kjulaås

Larsson, S. & Strengbom, E. 2020. Hålväg och fynd av människoben vid Kjulaås. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L1985:9056, L1985:9001 och L1982:8246, L2019:1863, L2020:7173, Kjulaås 2:13 och Kjulaås 7:1, Kjula socken, Eskilstuna kommun, Södermanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:56.

Arkeologgruppen AB har under vintern 2019 och våren 2020 genomfört två schaktningsövervakningar vid Kjulaås i Södermanland som här redovisas i samma rapport. Invid gravfältet L1985:9001 förlades schaktet i den befintliga vägen. Inom schaktet påträffades en hålväg som 14C-daterats till romersk järnålder, två åkerdiken samt några mindre stolphål. Intill grav fältet L1985:9056 och torplämningen L1982:8246 påträffades ett sotlager, ett brunnet stolphål och tre diken. I återdeponerade massor från tidigare grävda schakt i åkermark hittades kraniefragment av människa, som 14C-daterats till sen vikingatid eller tidig medeltid. Inga spår av någon grav återfanns men en skelettgrav finns troligen i området.