Lillkyrka kyrka

Härd vid Lillkyrka kyrka

Balknäs, N. 2020. Härd vid Lillkyrka kyrka. Arkeologisk utredning. L2020:6218, Ekeberg 1:7, Lillkyrka socken, Örebro kommun, Närke. Arkeologgruppen AB rapport 2020:52.

Arkeologgruppen AB har i augusti 2020 genomfört en arkeologisk utredning vid Lillkyrka kyrka i samband med anläggande av avlopp och anslutningsväg. Fem schakt drogs nordöst om kyrkan. I schakten fanns stora mängder påförda massor från 1700-tal och framåt. En härd påträffades. Den har med 14C daterats till 1037–1208 e.Kr., det vill säga övergången från vikingatid till tidig medeltid. I härden hittades östersjökeramik och spaltade, obrända djurben. Härden har registrerats i Kulturminnesregistret som fornlämning L2020:6218.