Himmelsberga

Himmelsberga bytomt och gravfält

Rönngren, R. 2020. Himmelsberga bytomt och gravfält. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L2002:1259 och L2020:1559, fastigheten Himmelsberga 7:1, Torpa socken, Kungsörs kommun, Västmanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:15.

I samband med att IP-Only Networks AB skulle gräva ned en fiberkabel genom gravfältet L2002:1259 i Torpa, Kungsör, utfördes en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Vid fältarbetet uppdagades att delar av undersökningsområdet redan hade grävts under föregående vår, utan att Länsstyrelsen fattat beslut i ärendet och utan att arkeolog närvarade vid schaktningsarbetet. I det schakt som grävdes genom gravfältet följde man i stora delar ett befintligt ledningsschakt. Vid grävningsarbetena framkom inga fornlämningar. Emellertid påträffades ytterligare stensättningar nordöst om gravfältet varför lämningsytan för gravfältet kom att utökas. Vidare utfördes schaktarbetet i en oregistrerad bytomt som i samband med arbetet registrerades (L2020:1559) i Kulturmiljöregistret (KMR) och bedömdes som möjlig fornlämning då bytomten till stor del är bebodd. En tidigare registrerad husgrund (L2002:1231) förekommer inom bytomtens lämningsyta, vilket talar för att det finns bebyggelselämningar inom ytan.