Hökmossen

Hökmossen

Ramström, A. 2020. Hökmossen. Arkeologisk utredning etapp 1. Hökmossen 1:6 m.fl., Turinge socken, Nykvarns kommun, Södermanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:32.

Arkeologgruppen AB har under våren 2020 genomfört en arkeologisk utredning etapp 1 inom ett cirka 22 hektar stort område inom fastigheten Hökmossen 1:6 m.fl. i Nykvarns kommun, se figur 1 och 2, sidorna 4 och 8. Syftet med den arkeologiska utredningen etapp 1 var att finna ut om det fanns tidigare ej kända fornlämningar eller kulturhistoriska lämningar inom utredningsområdet och uppmärksamma eventuella möjliga lägen för förhistoriska boplatser. Totalt har sju objekt redovisats och beskrivits inom området. Objekt 1 utgörs av ett möjligt boplatsläge, troligen från stenåldern. Enligt den upprättade strandlinjekartan, som visar landskapet omkring år 4000 f.Kr., ligger den möjliga boplatsen i ett svagt sluttande söderläge mot en havsvik med en högre, skyddande, bergsrygg i norr, se figur 4, sidan 12. Objekt 2 består av två fornlämningsliknande lämningar i form av stensättningsliknande lämningar där den ena var rund och den andra oregelbunden till formen. Det var vid fältinventeringen inte möjligt att okulärt avgöra om det rörde sig om gravar, röjningsrösen eller på annat sätt ihopsamlad sten. Objekt 3 överlagrar delvis objekt 1 och utgörs av resterna efter Hökmossens ångsåg, vilken var verksam mellan 1920–1950-talet. Inom ytan finns både stående byggnader och resterna efter plintgrunder till hus. Här finns också resterna efter transportband och en hamnanläggning hörande till sågen. l Platsen utgör en övrig kulturhistorisk lämning. Strax nord och nordost om objekt 2 återfinns objekt 3 som utgör resterna efter en ångsåg som var i bruk mellan 1920–1950-talet. Den antikvariska statusen för resterna efter träindustrin och dess hamnanläggning är övrig kulturhistorisk lämning. De båda objekten 4 och 5 utgörs av gränsmärken som är belägna på en administrativ gräns som fortfarande är i bruk. Objekten utgör därmed varken fornlämning eller övrig kulturhistorisk lämning enligt Kulturmiljölagen då de ej är varaktigt övergivna. Objekt 6 (L2015:3603) och objekt 7 (L2015:3603) var kända sedan tidigare i Kulturmiljöregistret (KMR) där de var registrerade som stensättningsliknande lämningar. Lämningstypen har i och med den nu utförda arkeologiska utredningen etapp 1 ändrats från stensättningsliknande lämning till fornlämningsliknande bildning och den antikvariska statusen för dessa lämningar har ändrats från övrig kulturhistorisk lämning till möjlig fornlämning för båda lämningarna. Syftet med ändringen är att följa den aktuella lämningstypslistan med rekommenderad antikvarisk bedömning som används vid registrering av kulturhistoriska lämningar i KMR och som gav ut av Riksantikvarieämbetet år 2018.