Hammarskogsån

Inventering av Hammarskogsån – mellan Gränshyttan och Guldsmedshyttan

Rönngren, J. 2020. Inventering av Hammarskogsån – mellan Gränshyttan och Guldsmedshyttan. Kunskapsunderlag – inventering. Linde socken, Lindesbergs kommun, Västmanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:28.

I samband med att Arkeologgruppen AB utförde en arkeologisk inventering, på uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro län utfördes kartstudier och en fältinventering inom Hammarskogsån. Inventeringsområdet var 180 000 kvadratmeter stort och utgjordes av en sträcka om 5 kilometer med en varierande bredd på 250-300 meter. Vid inventeringen har 62 lämningar redigerats/reviderats i Kulturmiljöregistret. Av dem var 25 kända innan utförd inventering. En redan registrerad lämning kom att utgå på grund av felregistrering, och tre tidigare registrerade lämningar kom att övergå till nyregistrerade lämningar. Lämningarna utgörs främst av verksamhet kopplade till flottning i form av ledarmar och strandskoningar, industriell verksamhet kopplade till bergsbruk och hyttor men även till jordbruk i form av fossil åkermark och lägenhetsbebyggelse. Verksamheten inom området kan till äldsta delen dateras till 1500-tal då hyttorna i Gränshyttan och Danshyttan togs i bruk. Utifrån hyttorna växte byar med omgivande åkermarker fram. Från vattnet togs också vattenkraft genom rännor för att driva stånggångar i gruvområden utanför inventeringsområdet. Under loppet av 1800- och tidigt 1900-tal intog verksamheten från flottningen en särställning i ån då flottningen kräver en obehindrad framfart genom ån.