Inventering inom Lundby och Nyby i Tortuna

Karlenby, L. 2023. Inventering inom Lundby och Nyby i Tortuna. L2002:2130 m.fl.
fastigheterna Tortuna-Lundby 1:7 och Tortuna-Nyby 2:1, Västerås kommun, Västmanlands län, Västmanland. Arkeologisk utredning, etapp 1 – inventering. Arkeologgruppen AB rapport 2020:51.

Boeno Sverige AB planerar för nybyggnation inom ett område i nordvästra utkanten av Tortuna samhälle inom delar av fastigheterna Lundby 1:7 och Nyby 2:1. Inför en eventuell detaljplanläggning har Länsstyrelsen beslutat om en arkeologisk utredning etapp 1. Det omkring 5,7 hektar stora utredningsområdet är beläget i västra utkanten av Tortuna samhälle på båda sidor av Sevallavägen. Området väster om vägen utgörs av en kalhuggen skogsmark och området öster om vägen består till största delen av tidigare uppodlad åkermark; vid utredningstillfället utgjordes den av en igenväxande hästhage. Höjden över havet varierar i området från drygt 46 meter ned till omkring 42 meter. Väster om vägen påträffades en möjlig stensättning samt en yta som föreföll lämplig för en stenåldersbosättning. En rest sten som kan markera en grav fanns sedan tidigare registrerad. Öster om vägen finns ett smalt område längs utredningsytans östra begränsning som innehöll röjningsrösen och hägnadspartier. Förmodligen utgör de resterna efter en äldre odling, en så kallad fossil åker, som lagts i träda under äldre tider. Den största delen har fortsatt att odlas i senare tid. Då har äldre rösen plöjts bort och spår av tidigare odling finns inte längre kvar. Vid utredningstillfället låg området som gräsbevuxen hästhage. Röseområdet sträckte sig norr om utredningsområdet där det anslöt till en väg/hålväg som sträckte sig upp mot tingsberget och en öppning i vallen.