Arkeologisk utredning pågår

Kokgrop från folkvandringstid invid gravfält L1980:5790 i Ekersby

Rönngren, J. 2022. Kokgrop från folkvandringstid invid gravfält L1980:5790 i Ekersby. L1980:5790, L2022:242, Eker 14:41, Ekers socken, Örebro kommun, Närke. Arkeologisk utredning etapp 2. Arkeologgruppen AB rapport 2022:01.

Arkeologgruppen har i oktober 2021 genomfört en arkeologisk utredning etapp 2 inom fastigheten Eker 14:41 i Örebro kommun. Utredningen utfördes i samband med en planerad tillbyggnad av en bostad i nära anslutning till gravfält L1980:5790. Vid schaktningen påträffades en kokgrop daterad till 419–557 e.Kr. som sannolikt utgör rest efter matofferrit kopplad till gravfältet. Den undersöktes, dokumenterades och borttogs inom ärendet och inga ytterligare arkeologiska åtgärder anses befogade då inga fler lämningar påträffades. Kokgropen har registrerats i Kulturmiljöregistret (KMR) och fått lämningsnummer
L2021:242 (kokgrop – ingen antikvarisk bedömning).