Sör-Älgen

Kol i Sör-Älgen

Balknäs, N. 2020. Kol i Sör-Älgen. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom området för fornlämningar L1980:7519 och L1980:7562, Hällefors 9:548, Hällefors socken och kommun, Västmanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:09.

Arkeologgruppen AB har genomfört en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom området för blästplats L1980:7519 och boplats L1980:7562 i Hällefors kommun. Ett schakt grävdes i nära anslutning till blästplatsen. I schaktet fanns ett svart, koligt lager med flera grunda gropar, även de fyllda med kol. Kolet bestod nästan enbart av tallved som var partiellt bränd. Kol från en av groparna har daterats till nyare tid.