Kommunalt vatten och avlopp i Rinkaby, en inledande utredning

Karlenby, L. 2023. Kommunalt vatten och avlopp i Rinkaby, en inledande utredning. L1981:8689, L1981:8940, L1981:9283, L1981:9482, L2019:1181, L2022:4578, Rinkaby i Rinkaby socken, Örebro kommun och län, Närke. Arkeologisk utredning etapp 1. Arkeologgruppen AB rapport 2023:05.

Arkeologgruppen har, på Länsstyrelsens i Örebro uppdrag, genomfört en arkeologisk utredning etapp 1 inför anläggande av nya vatten- och avloppsledningar vid Rinkaby i Örebro kommun. Utredningen omfattade en ledningssträckning om fyra kilometer genom och i närområdet till Rinkaby tätort. Uppdraget innebar att en kart- och arkivstudie skulle göras över tidigare utredningar inom Rinkaby samt att området skulle inventeras för att ge ett underlag för fortsatt utredning. Vid kartstudier över Rinkaby bytomt har det framgått att den utbredning som den har i Fornsök inte stämmer med det äldre kartmaterialet. På en storskifteskarta från år 1759 och häradskartan från åren 1864–1867, syns byn ha sträckt sig från Glanshammarsvägen i norr ned till den södra gränsen av i Fornsök registrerad yta, samt också en tomt belägen väster om Äsplundavägen. Inventeringen gav till resultat att delarna söder om tidigare utredd mark behöver utredas med schaktgrävning i en etapp 2. Även området norr om Rinkaby där en ledning ska dras längs bebyggelsen utmed Mejstavägen behöver utredas.