Kopparmora

Kopparmora 2:224, Värmdö

Ramström, A. 2020. Kopparmora 2:224, Värmdö. Arkeologisk utredning etapp 1. Kopparmora 2:224, Värmdö socken och kommun, Uppland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:26.

Inför planerad bebyggelse med tillhörande gång- och cykelväg inom fastigheten Kopparmora 2:224 på Värmdö har Arkeologgruppen AB genomfört en arkeologisk utredning etapp 1 inom en 1,3 hektar stor yta. Det historiska kartmaterialet och arkivstudierna visade att de lägre liggande partierna inom utredningsområdet har varit blöta och sanka långt in i modern tid. Vid fältinventeringen konstaterades inga lämpliga boplatslägen eller ovan mark synliga lämningar.