Aspnäs

Kring Aspnäs vägskäl

Ekman, T. 2020. Kring Aspnäs vägskäl. Arkeologisk utredning. Jakobsberg 18:1 och 18:19, Järfälla socken och kommun, Uppland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:02.

Arkeologgruppen AB har utfört en arkeologisk utredning inom fastigheterna Jakobsberg 18:1 och 18:19, inför planerad detaljplaneläggning. I området finns inga kända fornlämningar, men inom närområdet finns flera stensträngar och uppgifter om torpbebyggelse inom Säby säteris domäner. Vid fältinventeringen (etapp 1) påträffades inga fornlämningar eller boplatslägen, varför ingen utredningsgrävning (etapp 2) genomfördes.