Sandån

Kulturhistoriskt kunskapsunderlag av Sandåns vattensystem, Ramsbergs och Malingsbo socknar

Rönngren, J. 2021. Kulturhistoriskt kunskapsunderlag av Sandåns vattensystem, Ramsbergs och Malingsbo socknar. Kunskapsunderlag – inventering. Ramsbergs och Malingsbo socknar, Lindesbergs och Smedjebackens kommuner, Västmanland och Dalarna, Örebro och Dalarnas län. Arkeologgruppen AB rapport 2021:13.

På uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro län, enheten vatten och naturmiljö, har Arkeologgruppen AB skapat ett kunskapsunderlag för Sandåns vattensystem. Kunskapsunderlaget är baserat på resultaten av kart-och arkivstudier och fältinventering. Inför utförd arkivstudie fanns fem registrerade lämningar inom området som skulle granskas. I och med arbetet har 43 nya lämningar registrerats och fem redan registrerade lämningar har reviderats. Efter utfört arbete finns 49 lämningar inom området.


• Flottning: 38 lämningar förekommer inom området, vilka kan antas ha tillkommit som ett resultat av flottning. De utgörs av stenkistor, rännor, vattenledare och dammvallar. De kan till största delen ha tillkommit under åren 1912–1913.


• Protoindustriell verksamhet: 5 lämningar. De utgörs av mindre skvaltkvarnar (3 stycken), en såg och en hammare/smedja, längs Sandån, Laxbäxen och Hällsjöbäcken som under olika perioder mellan sent 1600-tal fram till och med tidigt 1900-tal har varit i bruk. Samtliga av dessa lämningar, förutom en kvarn vid Laxbäcken, har inte kunnat påträffas i fält då lämningarna sannolikt har förstörts i och med flottningsledens inrättande.


• Skogsbruk: 2 kolningsanläggningar låg i omedelbar anslutning till vattensystemet. En kartstudie över närområdet, med karta med terrängskuggning, antyder att betydligt fler kolningsanläggningar förekommer i skogarna.

Sammantaget har Sandåns vattensystem till stora delar varit obebyggd och bara delvis blivit nyttjad för sin vattenkraft under 1600-tal fram till och med tidigt 1900-tal. Då allmän flottled inrättades under 1910-talet utfördes omfattande rensarbeten av ån där stenar bortplockades och sprängdes med dynamit, vilket bland annat inneburit att äldre anläggningar i form av kvarnar, såg och hammare/smedja har rensats bort. Därutöver anlades under 1910- tal ett flertal dammvallar, stenkistor och rännor. Flottningsledens nyttjande avtog under 1930-talet.