Tvärån

Kulturhistoriskt kunskapsunderlag av Tväråns- och Hyttbäckens vattensystem – Karlskoga och Grythyttans socknar

Rönngren, J. 2021. Kulturhistoriskt kunskapsunderlag av Tväråns- och Hyttbäckens vattensystem – Karlskoga och Grythyttans socknar. Kunskapsunderlag – inventering. Karlskoga och Grythyttans socknar, Hällefors och Karlskoga kommun, Värmland och Västmanland, Örebro län. Arkeologgruppen AB rapport 2021:08.

Arkeologgruppen AB utförde arkivstudier och fältinventering på uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro län, längs Tväråns vattensystem. Vattensystemet omfattar en sträcka om 9 000 meter varvid främst vattendraget skulle granskas. Inför utförd arkivstudie fanns 16 registrerade lämningar inom området som skulle granskas. I och med arbetet har 45 nya lämningar registrerats och 7 redan registrerade lämningar reviderats. Efter utfört arbete finns 61 lämningar inom området.
Flottning
33 lämningar förekommer inom området, vilka kan härledas till att ha tillkommit som ett resultat av flottning. De utgörs av strandskoning, ledarmar, rännor och dammvallar. De kan till största delen dateras till sent 1800-tal och tidigt 1900-tal.
Bebyggelse
Nio lämningar förekommer i området, vilka utgörs av gårdstomter och lägenhetsbebyggelser samt lämningar i form av dammvallar och kvarnar som nyttjats av de boende.
Dammvallar
4 dammvallar förekommer som kan knytas till verksamheten i Karlsdals hytta. En av dessa dammar dateras emellertid till sent 1600-tal och har haft olika funktioner under sin brukningstid.
Kommunikation
4 broar förekommer inom ytan varvid två utgörs av äldre stenbroar med stenfästen och kan kopplas till den större landsvägen som löper mellan Karlskoga och Grythyttan. Två broar utgörs av mindre broar med stenfästen hörande
till mindre stigar och bruksvägar.
Industriell verksamhet
3 lämningar kan kopplas till industriell verksamhet. Sammantaget har Tväråns vattensystem varit till stora delar obebyggd men flitigt nyttjad för sin vattenkraft. Äldre bebyggelse har funnits vid inventeringsområdets östra och västra del och kan till äldsta delen dateras till 1600-talets andra hälft. Bebyggelsen i öster har utgjorts av främst torpbebyggelse som nyttjat vattendraget och dammvallar för bevattning av ängsmark och för att driva kvarnar. I vattensystemets mynning i öster, fanns under en kort period, vid 1600-talets andra hälft, en hytta kallad Tväråhyttan. Den dominerande lämningstypen inom området utgörs av flottningsanläggningar som tillkommit
under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal.