Kvarteret Örnen 9 i Nora – byggnadslämning från 1700-talet

Knabe, E. 2024. Kvarteret Örnen 9 i Nora – byggnadslämning från 1700-talet. L1980:2801, Örnen 9, Nora socken och kommun, Örebro län, Västmanland. Arkeologisk förundersökning. Arkeologgruppen AB rapport 2024:09.

I samband FH Örnen Sandbergs planer på att uppföra ett nytt bostadshus inom fastigheten Örnen 9 i Nora tätort genomfördes en arkeologisk förundersökning på platsen. Fastigheten är belägen i Noras stadskärna och inom området för fornlämning L1980:2801. Den yta som berördes var cirka 140 kvadratmeter stor. Då undersökningsområdet var förhållandes litet avbanades hela ytan. Sammanlagt dokumenterades 16 kontexter. De utgjordes av 7 stolphål, 1 nedgrävd tunnbotten, 1 gles stenpackning, 1 nedgrävning, 1 stensyllsgrund och 5 lager. Lämningarna var koncentrerade till områdets sydöstra del, en yta om cirka 87 meter. De lager som påträffades utgjordes av ett konstruktionslager med byggavfall, träflis samt ett golvlager. Lämningarna är daterade till 1700-talets mitt. Lämningarna representerar en bakgårdsmiljö med köksavfall, eventuellt för att förbättra jorden för odling samt sparsamma rester efter en byggnad i form av ett jordgolv. Mycket talar för stora röjningsarbeten och markberedning efter stadsbranden år 1731 och även vid senare tillfällen.