Lillån – Hovsta

Bergold, H. 2020. Lillån – Hovsta. Arkeologisk utredning i form av schaktningsövervakning. Postfacket, Örebro, Närke. Arkeologgruppen AB rapport 2020:70.

Med anledning av planerad ledningsdragning inom fastigheten Postfacket gav Länsstyrelsen i Örebro län Arkeologgruppen AB i uppdrag att genomföra en arkeologisk utredning i form av schaktningsövervakning i området. Syftet var att fastställa om fornlämningar skulle beröras av det planerade arbetsföretaget. Den arkeologiska insatsen på platsen visade att inget av arkeologiskt intresse fanns i det aktuella schaktet.