Mellan två gravfält i Arninge

Larsson, S. 2021. Mellan två gravfält i Arninge. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L2014:1140, Arninge 4:19, Täby socken och kommun, Uppland. Arkeologgruppen AB rapport 2021:07.

I samband med schaktning inför installation av en ny nätstation i Arninge, Täby kommun, i Stockholms län har Arkeologgruppen AB genomfört en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. En 4×4 meter stor yta öppnades upp intill en befintlig transformatorstation. I schaktet framkom endast omrörda massor bestående av grus, lera och enstaka större stenar. Området har sannolikt tidigare schaktats ur då den intilliggande vägen anlades, eller då den befintliga stationen byggdes.