Ostra

Ny el i Ostra

Larsson, S. 2020. Ny el i Ostra. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning intill boplatsen L1982:3859, Sundby socken, Eskilstuna kommun, Södermanlands län. Arkeologgruppen AB rapport 2020:13.

Arkeologgruppen AB har i januari år 2020 genomfört en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning i Ostra utanför Eskilstuna i Södermanlands län. Uppdraget utfördes i samband med schaktning inför nedläggandet av en ny elkabel längs med fornlämningen L1982:3859. Vid schaktningen framkom ett lager tolkat som ett äldre odlingslager samt ett dräneringsdike. Väster om undersökningsområdet observerades en möjlig stensättning, vilken har registrerats som L2020:1339 i Kulturmiljöregistret (KMR).