Odlingsmark i utkanten av gamla Örebro

Ohlsson, R. 2024. Odlingsmark i utkanten av gamla Örebro. L1980:4669, Kornboden 1, Örebro socken och kommun, Örebro län, Närke. Arkeologisk förundersökning. Arkeologgruppen AB rapport 2024:17.

Vid arkeologisk förundersökning inom kvarteret Kornboden 1 grävdes fem schakt som utgjorde en yta på ungefär 105 kvadratmeter. Ytan bestod för det mesta av asfalterad parkering. Vid undersökningen påträffades lämningar efter odlingsmark från historisk tid, brandlager, olika lager av fyllnadsmaterial
och syllar efter två byggnader. Att marken har brukats för odling stöds av äldre kartmaterial och så verkar ha varit fallet fram till den stora stadsbranden år 1854. När byggnaderna som syllstenen hör till har tillkommit är inte säkert, men då den ena överlagrade ett runt dräneringsrör av tegel bör det inte vara äldre än 1800-tal. Syllstenarna överlagrades av brandlager som skulle kunna härröra från stadsbranden, men om så är fallet kunde inte avgöras. Ingenting som kunde knytas till stadslagret L1980:4669 påträffades vid undersökningen och inga nya lämningar registrerades i Kulturmiljöregistret.