Olberga

Olberga

Ramström, A. 2020. Olberga. Arkeologisk utredning. Olberga 1:90, Sura socken, Surahammars kommun, Västmanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:27.

I samband med uppförandet av ett nytt bostadshus, garage samt komplementbyggnader inom fastigheten Olberga 1:90, i Surahammars socken, Västmanland, har Arkeologgruppen AB genomfört en arkeologisk utredning etapp 2 inom fastigheten. Inom undersökningsområdet drogs tio schakt som var mellan åtta och sjutton meter långa och 1,6 meter breda. Samtliga schakt grävdes skiktvis ner till ett djup av 0,25–0,35 meter. Schakten uppvisade en likartad stratigrafi, under ett 0,1 meter tjockt lager av grästorv fanns ett 0,15–0,25 meter tjockt lager av porös siltig lera, vilket i sin tur överlagrade den sterila undergrunden av siltig lera. Inga arkeologiska iakttagelser såsom anläggningar, lager, konstruktioner eller fynd gjordes på platsen.