Örebro slott – schaktningsövervakning i slottets källardelar

Strengbom, E. & Rönngren, J. 2022. Örebro slott – schaktningsövervakning i slottets källardelar. L1980:5500, Nicolai 3:5, Örebro socken, Närke. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2022:21.

I samband med utbyte av ett föråldrat VA-system i Örebro slott har Arkeologgruppen AB utfört olika
arkeologiska insatser mellan åren 2015 och 2018. Till grund för arbetet låg en provgropsundersökning som utfördes 2013 och som finns avrapporterad (Rönngren 2013). Arbetet år 2015 innefattade endast den norra längan i källaren rum 1030. Då sänktes golvnivån med cirka 0,4 meter. Flera golvlager av sand och kalkbruk påträffades i källaren. I ett av golvlagren fanns en stenhäll med inristat kors och två tegelstenar med tassavtryck vilka sannolikt fungerat som del av golvet. Andra speciella fynd var ett glassigill från ett så kallat hertig Karl glas. Det tillhör en glasuppsättning med vin- och ölglas som tillverkades inför bröllopet mellan Hertig Karl och hans första fru Maria av Pfalz. Från samma tidsperiod påträffades också fynd av keramik och andra delar av bägare, bland annat passglas. År 2017 utfördes en schaktningsövervakning i samband med att det nya VA-systemet skulle anläggas. Då övervakades ett långsmalt schakt genom den norra och västra längan. Schaktets djup var omkring 0,6-0,8 meter, men djupare provgropar grävdes på utvalda ställen. Detta i syfte att fånga de äldsta lagren kopplade till murarnas tillkomst. Lager och fyndsammansättningen från 2017 års schaktningsövervakning liknade de från de övre undersökta lagren år 2015 vilket pekar på att de flesta lagren som berörde de båda undersökningarna härrör från tiden från 1500-talets slut och framåt. Under den perioden förvandlades borgen till ett renässansslott. Under ledning av Hertig Karl (Karl IX) genomfördes mellan åren 1573 och 1627 stora reparationer och byggnationer. Det är också från den tiden historiska dokument förekommer i större utsträckning som beskriver bygget.

Vid 2017 års undersökning påträffades också medeltida lämningar i form av en ugnskonstruktion med intilliggande rivningsmassor från ugnsväggar. Kol från rivningsmassor/ugnsväggarna har daterats till perioden 1300–1400-tal. Även lager och fynd från 2013 år undersökning intill den östra och västra grundmuren har daterats till samma tidsperiod. Tillsammans med ett fynd av en brakteat från 1300–1400- tal funnet vid undersökningen år 2013 visar det att den norra längan uppförts vid den tiden.

År 2018 övervakades schaktning i slottets södra länga. Även där har golvlager daterats till 1300–1400- tal (möjligen sent 1200-tal), samtida med dateringarna från den norra längan.