Oxlångstorps gårdstomt och kvarnlämning

Strengbom, E. 2021. Oxlångstorps gårdstomt och kvarnlämning. L1982:8405, by-/gårdstomt och L2019:3948, kvarnlämning. Oxlångstorp 1:1, Floda socken, Katrineholms kommun, Södermanland. Arkeologgruppen AB rapport 2021:37.

Hösten 2020 utförde Arkeologgruppen en undersökning av Oxlångstorps by-/gårdstomt, L1982:8405, samt intilliggande kvarnlämning, L2019:3948. Den undersökta ytan motsvarade cirka 540 kvadratmeter som undersöktes i sin helhet. Resultaten av undersökningen har utifrån kart- och arkivstudier, tillsammans med stratigrafiska iakttagelser, fyndmaterial och naturvetenskapliga analyser, klarlagt tre bebyggelsefaser inom gårdstomten. Lämningar efter kvarnen bestod i en husgrund där utifrån det arkeologiska materialet en bebyggelsefas kunnat konstateras. Det historiska kartmaterialet visar att kvarnen varit i drift åtminstone från 1670-tal och fram till 1700-talets mitt.