Vilsta

Rituell lämning med gravkoppling – skärvstenslager, stolphål och gropar samt kol-, ben och lerkliningslager invid två större stensättningar i Vilsta

Karlenby, L. & Strengbom, e. 2020. Rituell lämning med gravkoppling – skärvstenslager, stolphål och gropar samt kol-, ben och lerkliningslager invid två större stensättningar i Vilsta. Arkeologisk förundersökning. L2020:2600, L2020:2601, L2020:2614, L2020:2630, L1985:5878, L1985:6478 m.fl., fastigheten Lagersberg 1:3, Eskilstuna socken och kommun, Södermanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:54.

Under hösten 2019 och våren 2020 har Arkeologgruppen AB genomfört en arkeologisk förundersökning och en antikvarisk kontroll i Vilsta industriområde strax väster om Eskilstuna. Arbetet utfördes inför och i samband med att Eskilstuna Energi och Miljö grävde ner elledningar. Jordkablar ska ersätta en luftledning som löper genom området. Närområdet till förundersökningen är rik på fornlämningar och förundersökningsområdet löper genom ett blockrikt moränstråk kantat av stensättningar. Vid en reviderad inventering av området gick dock flera av lämningarna inte att återfinna. Flera sentida ingrepp har skett i området vilket har skadat och förstört dessa lämningar. I uppdraget ingick därför också att försöka lokalisera och bedöma graden av skador på lämningarna. Området inventerades inledningsvis vilket resulterade i flera nyupptäckta lämningar, både förhistoriska gravar och historiska boplatslämningar. Schaktningen resulterade i en aktivitetsyta med en hydda från yngre bronsålder. Hyddan har kunnat knytas till rituella aktiviteter i samband med begravningar i de närbelägna stensättningarna.