Pryssgården

Schakt i Katterumsvägen, Pryssgården

Karlenby, L. 2020. Schakt i Katterumsvägen, Pryssgården. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L2019:2752, L2008:8375, fastigheten Potatisen m.fl., Norrköping, Östergötland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:47.

E.on Energi AB planerade att gräva ner elkablar i närheten av kända fornlämningar längs två lokalvägar i Pryssgården, Norrköping. Flera av dem har tidigare undersökts och tagits bort, särskilt L2019:2752 och 2008:8375, som var de fornlämningar som legat närmast aktuella schakt. Då det fanns risk att fornlämningar skulle kunna påverkas av de förestående arbetena beslutade Länsstyrelsen i Östergötlands län att en schaktningsövervakning skulle ske i samband med markarbetena. Inför arbetenas utförande visade det sig att de ursprungliga platserna för övervakning inte var aktuella. Istället skulle en 90 meter lång sträcka i östvästlig riktning övervakas längs med Kattarumsvägen. Länsstyrelsen ändrade uppdraget i enlighet med de nya förutsättningarna och arbetet kunde utföras i enlighet med gällande beslut. Inga fornlämningar framkom vid schaktningsarbetena. Marken var inom aktuell sträcka påfyllt med grus och morän till ett djup av 0,7 meter. De påförda massorna utgjordes till delar av gammalt byggmaterial, i fyllningen fanns bitar av asfalt och tegel. I botten av schaktet framkom emellertid ett gammalt markskikt som kan vara en ursprunglig markyta. Dock innehöll även denna tegel, samt kol och sot.