Kånsta

Schakt vid Kånstahögarna

Balknäs, N. 2020. Schakt vid Kånstahögarna. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L2020:5861, inom fornlämningsområde för L1980:4489, Kalsta 2:7 och Kånsta 5:2, Sköllersta socken, Hallsberg kommun, Närke. Arkeologgruppen AB rapport 2020:48.

Arkeologgruppen AB har genomfört en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom fornlämningsområdet till fornlämning L1980:4489. Lämningen består av den norra av de två gravhögar som i folkmun kallas ”Kungshögarna” i Kånsta. Anledningen till ingreppet var Open Infra Core AB:s arbete med nedläggning av fiberkabel i området. Nord och nordöst om högen, inom en sträcka på 27 meter, fanns fem stolphål, en kokgrop och en grop. Alla anläggningar var grunda. Kol från kokgropen har daterats till 1445–1630 e.Kr. Väster om högen påträffades fyra störar och ett stolphål, alla med bevarat trä. Tillsammans med ett dike i samma del av schaktet utgör de sannolikt rester av hägnader från historisk tid.