Schaktningsövervakning längs Torshällaån

Strengbom, E. 2022. Schaktningsövervakning längs Torshällaån. Stadslager L1984:7759, Torshälla 5:8, Torshälla socken, Eskilstuna kommun, Södermanland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2022:29.

Våren 2022 utförde Arkeologgruppen en schaktningsövervakning i samband med anläggandet av en ny belysning, planteringar och trädäck intill Torshällaån i centrala Torshälla. Det berörda området ligger inom stadens stadslager L1984:7759. Schaktet grävdes i en utfylld slänt och inget av arkeologiskt intresse påträffades.