Schaktningsövervakning vid Gusselby hytta

Balknäs, N. 2023. Schaktningsövervakning vid Gusselby hytta. Gusselby hytta L1981:3398, Gusselby 6:4, Lindesberg kommun, Västmanland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2023:33.

I samband med att Samhällsbyggnad Bergslagen, Tekniska förvaltningen, arbetade med att byta ut vattenledningar till fastigheter i Gusselby har Arkeologgruppen genomfört en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom hyttområde L1981:3398. Beslut fattades av Länsstyrelsen i Örebro län den 15 juni 2023 och fältarbetet genomfördes den 17 juli 2023. Kostnadsansvar bars av Samhällsbyggnad Bergslagen, Tekniska förvaltningen. Större delen av det 20 meter långa schaktet var stört av äldre ledningsdragningar, men botten och den västra schaktväggen visade äldre lagerföljder. Sex anläggningar påträffades. Två av dem utgör avgränsningar ned mot vattnet. Den tredje är oklar avseende funktion och datering.