Hällby

Sentida gravformer vid Hällby skola

Balknäs, N. 2024. Sentida gravformer vid Hällby skola. L1982:7094, L1982:7095 och L1982:7085, Hällby 1:26, Torshälla socken, Eskilstuna kommun, Södermanland. Arkeologisk förundersökning. Arkeologgruppen AB rapport 2024:15.

Med anledning av att Eskilstuna kommun planerar att bygga ut Hällby skola har Arkeologgruppen genomfört en arkeologisk förundersökning på den del av skolgården där två gravar (L1982:7094 och L1982:7095) och en husgrund (L1982:7085) tidigare registrerats vid en utredning år 2014. Beslut i ärendet fattades den 4 september 2023 av Länsstyrelsen i Södermanlands län (dnr 431- 4012-2023). Fältarbetet genomfördes 6–11 oktober 2023. Det visade sig då att de aktuella lämningarna L1982:7094, L1982:7095och L1982:7085 var anläggningar från modern tid. Inga andra lämningar eller fynd av antikvariskt intresse framkom. De registrerade lämningarna har i samband med rapportarbetet registrerats som ”övrig kulturhistorisk lämning” (ÖKL). I undersökningsplanen ingick förmedling i form av visningar i fält för skolans elever och personal. Då undersökningsresultatet var negativt utgick visningarna. Istället höll projektledaren Erica Strengbom två föreläsningar om hur en arkeolog arbetar. Föreläsningen hölls för tre klasser i årskurs 4.