Slottsbacken, en plats för alla tider – från vendeltida gårdsmiljö till kungligt slott

Strengbom, E. med bidrag av Ekman, T. 2023. Slottsbacken, en plats för alla tider – från vendeltida gårdsmiljö till kungligt slott. Slott/herresäte L1982:7019 och stadslager L1985:6371, Eskilshem 4:8, kvarteret Nymånen och Klostergatan, Eskilstuna socken och stad, Södermanland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2023:18.

Fältarbetet som föranledde denna rapport startade som en schaktningsövervakning inom kvarteret Nymånen i centrala Eskilstuna. Varefter tiden gick kom den ursprungliga schaktningsövervakningen mer att likna en arkeologisk undersökning än en övervakning då konstruktioner och kulturlager hörande till Eskilstuna slott kom att undersökas och tas bort i sin helhet.

För förståelsen av platsen har samtliga schakt rapporterats i en och samma rapport trots att det var flera olika beslut och olika entreprenörer. Beslutande i ärendena har Länsstyrelsen i Södermanland varit. Eskilstuna kommunfastigheter AB och Eskilstuna Energi och miljö har burit kostnadsansvaret.

Undersökningen har visat att trots omfattande byggnationer på plats under 1900-talet fanns lämningar bevarade som har kunnat bidra med ny information om områdets utveckling från yngre järnålder fram till slottstiden. Spår av det dagliga livet har kunnat ses indirekt genom det avfall som de boende har lämnat efter sig i avfallsgropar, avfallslager och i raseringsmassor. Fynden tillsammans med dateringar och naturvetenskapliga analyser har gett en mer nyanserad bild av området kring Tuna gård, johanniterkloster och slottsmiljö. Anläggningar, lager och fynd har tillsammans med naturvetenskapliga analyser gett en god inblick av nyttjandet med en kontinuitet från yngre järnålder till slottsbranden år 1680.